Klarstein - splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v igri

Ta statut velja za tekmovanja, ki jih organizator objavi na svojih družbenih omrežjih Facebook - fan stran Klarstein Slovenija in Instagram - Klarstein.slovenija.

Pravila in pogoji tekmovanj, veljavni za ozemlje Slovenije (v nadaljnjem besedilu "tekmovanje").

 1. Organizator

  Tekmovanje organizira Brands Made in Berlin a.s., sedež: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, Slovaška, ID številka: 48 276 723, vpis v register: Trgovski register mestnega sodišča v Bratislavi III, oddelek: Sa, datoteka št. .: 6208 / B.

 2. Datum in kraj tekmovanja

  Tekmovanja na Facebook strani Klarstein Slovenija ali Instagram računu klarstein.slovenija (skupaj ali posamično, v nadaljnjem besedilu "socialna omrežja Klarstein") imajo v besedilu natečaja običajno določeno trajanje in se odvijajo na ozemlje Republike Slovenije, razen če ni drugače določeno.

 3. Tekmovalec

  V igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republike Slovenija. V primeru osebe, mlajše od 18 let, je potrebno pisno soglasje zakonitega zastopnika. Natečaja ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali osebe, ki so jim blizu v skladu s čl. 116. člen zakona št. 40/1964 zb. Civilni zakonik, kakor je bil spremenjen.

 4. Pogoji za sodelovanje na natečaju

  Pogoji za sodelovanje na natečaju so običajno določeni v besedilu prispevka na družbenih omrežjih. V izjemnih primerih si organizator pridržuje pravico do spremembe pogojev sodelovanja in se zaveže, da bo pogoje tega tekmovanja objavil v besedilu natečajne prijave.

  Udeleženci tekmovanja v okviru tekmovanja ne smejo uporabljati vulgarnosti in manifestacij ekstremizma, rasizma, fašizma itd.

  Organizator bo v natečaj v tekmovalni rok vključil udeleženca, ki izpolnjuje zahteve zgoraj ali v skladu z nalogo iz besedila natečajne prijave. Organizator si pridržuje pravico, da udeleženca ne vključi v tekmovanje v primeru dvomov o neizpolnjevanju zgornjih kriterijev.

  Udeleženec tekmovanja lahko sodeluje največ enkrat, razen če pogoji določenega tekmovanja določajo drugače.

  Če je vsebina natečajnega dela avtorsko delo, ne sme vsebovati pravega priimka, naslova in drugih podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče tako fizično osebo identificirati glede zaščite osebnosti osebe, ki jo je zajela avtorsko delo. Udeleženec natečaja mora biti avtor dela, ki predstavlja natečajni prispevek ali njegov del, razen če narava natečaja pomeni drugačno ureditev. Organizator si pridržuje pravico, da tekmovalnega prispevka ne vključi v tekmovanje v primeru dvomov o neizpolnjevanju meril iz tega odstavka, pa tudi v primeru, da bi to lahko vplivalo na pravice fizične osebe do varovanja osebnosti.

  Če je vsebina natečajnega dela avtorsko delo udeleženca, s pošiljanjem sodelujoči oz. avtor avtorskega dela soglaša z uporabo vsebine tako, da jo brezplačno obdela, kombinira z drugim delom, naredi kopijo in / ali objavi brez ozemeljskih ali časovnih omejitev. S pošiljanjem natečajne prijave udeleženec izjavlja, da z objavo avtorskega dela organizator ne bo neupravičeno posegal v nobene pravice in zakonite interese udeleženca oz. avtor dela ali tretje osebe in ne ogroža takih pravic ali interesov; v nasprotnem primeru udeleženec oz. avtor dela se zaveže, da bo na lastne stroške poravnal take pravice tretjih oseb.

 5. Nagrada

  Nagrada na natečaju je običajno navedena v besedilu natečaja, objavljenem na socialnih omrežjih Klarstein.

  Po koncu tekmovanja bo zmagovalec izbran na socialnih omrežjih Klarstein, običajno naslednje jutro, na način, ki ga je organizator navedel v tekmovalni prijavi. Zmagovalec bo izbran najkasneje 14 dni po koncu tekmovanja.

  Zmagovalec bo o nagradi obveščen z zasebnim sporočilom takoj po identifikaciji, najkasneje v 7 dneh po izbiri zmagovalca po prejšnjem odstavku. Ime in priimek udeleženca, ki postane zmagovalec, bosta objavljena na socialnih omrežjih Klarstein, s katerimi se udeleženec strinja s sodelovanjem na natečaju. V zasebnem sporočilu zmagovalca bo zmagovalcu poslana zahteva, da navede naslov za dostavo nagrade (naslov mora biti na ozemlju Republike Slovenije), na katerega bo nagrada poslana na stroške organizatorja in telefonsko številko.

  V primeru, da preko kontaktnih podatkov ne bo mogoče stopiti v stik z zmagovalcem ali zmagovalec ne bo poslal zahtevanemu organizatorju naslova za dostavo nagrade ali nagrajenec nagrade ne sprejme v skladu s temi pravili in pogoji, nagrada bo zasežena. Organizator tekmovanja je upravičen na ustrezen način določiti nadomestnega zmagovalca in mu izročiti nagrado.

 6. Dodatni pogoji

  Ob izročitvi nagrade bo zmagovalec podpisal sprejemni protokol ali podoben dokument. Prenos nagrade na osebo, ki ni dobitnik, je možen na podlagi podpisanega pooblastila.

  Tekmovalec bo diskvalificiran, če organizator ugotovi ali upravičeno sumi goljufivo ali nepravično ravnanje udeleženca ali druge osebe, ki bi lahko tega udeleženca favoriziralo pred drugimi tekmovalci pri pridobitvi nagrade ali nepravičnem ravnanju.

  S predložitvijo natečajne prijave se udeleženec natečaja ali glasovanja strinja s pravili in pogoji natečaja in se zaveže, da jih bo spoštoval. Z oddajo natečajne prijave ali glasovanjem udeleženec daje soglasje k obdelavi osebnih podatkov, kolikor je potrebno za doseganje ciljev teh konkurenčnih pogojev in konkurenčnih pogojev določenega tekmovanja.

  Zahtevkov za nagrado ni mogoče zahtevati. Izplačilo nagrade v denarju ali kakršnakoli druga menjava v zvezi z nagrado ni dovoljena.

  Organizator si pridržuje pravico, da odpove tekmovanje ali spremeni pravila in pogoje za celotno obdobje, ne da bi navedel razloge in določil nadomestilo. Takšna odločitev začne veljati z dnem objave na www.klarstein.si.

  Organizator tekmovanja ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi posredovanja nepravilnih podatkov in lažnih izjav udeleženca tekmovanja ali nesprejetja nagrade s strani zmagovalca.

  Konkurenco in z njo povezane pravice in obveznosti, ki jih ta pravila in pogoji ne urejajo, ureja pravo Republike Slovenije.

  S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil teh Pogojev. Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

  Sodelovanje v igri ni vezano na nakup.

 7. Zasebnost - GDPR

  Obdelavo osebnih podatkov ureja zakon št. 18/2018 zb. o varstvu osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Zakon o zakonu o varstvu podatkov) in Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju "GDPR").

  Osebne podatke tekmovalca v razponu: ime, priimek, ime in fotografija profila na družbenem omrežju Facebook ali Instagram, naslov stalnega prebivališča in elektronski naslov, portret (če je v avtorjevem delu) bo obdeloval organizator za namen organiziranja natečaja in z njim povezanih dejavnosti in če je vaš portret v avtorskem delu, ga lahko uporabite za promocijo organizatorja. Upravljavec osebnih podatkov je organizator tekmovanja. Osebni podatki se hranijo največ 12 mesecev od datuma konca tekmovanja; po tem času bodo izbrisani. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Za obdelavo vaših osebnih podatkov ne uporabljamo piškotkov.

  Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke v obsegu, ki je potreben za ocenjevanje natečaja in podelitev nagrade, kar predstavlja obdelavo osebnih podatkov v obsegu, ki je potreben za izvedbo pogodbe (člen 6 (1) (b) GDPR).

  Upravljavec vaše osebne podatke obdeluje na podlagi izraza soglasja in v njegovem obsegu (prvi odstavek 6. člena, točka a) GDPR).

  Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki so zlasti:

  1. zahtevajte potrditev, katere osebne podatke o vas obdelujemo
  2. zahtevajte popravek ali izbris osebnih podatkov
  3. zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v primeru nedopustne obdelave
  4. preklicati soglasje za obdelavo osebnih podatkov
  5. zahtevajte zagotavljanje obdelanih osebnih podatkov v strukturirani obliki
  6. zahtevajte prenos osebnih podatkov tretji osebi
  7. vložite pritožbo pri nadzornem organu: Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike

  Omejeno ali nepopolno zagotavljanje osebnih podatkov ali nestrinjanje z obdelavo osebnih podatkov (v primerih, ko je potrebno soglasje) povzroči, da organizator udeleženca izbriše s seznama udeležencev, saj ni mogoče identificirati udeleženec za oceno tekmovanja in nagrade.

  V primeru kakršnih koli vprašanj, vprašanj ali zahtev v zvezi z varstvom osebnih podatkov se obrnite na operaterja na elektronski naslov: [email protected]

Višje